สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล1  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0813059612
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นางสาลินี คูดำรงสวัสดิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นายปราการ อภิบาลศรี
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์