สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล1  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0813059612
คณะผู้บริหาร

นายแพทย์บุญมี จิรพิเชฐรัตนา
ประธานกรรมการ

นายสมนึก เกษโกวิท
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นางพัลลภา รัตนเพียร
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางศรีวรรณ สังวราภรณ์
กรรมการ/เหรัญญิก

นางสาวพินิดา ชลจิตร์นาวา
กรรมการ/เลขานุการ

นางสาวจินตนา สุดถนอม
กรรมการ

นางสาวสุภัค ดวงนภา
กรรมการ

นายอนุกูล สามัญ
กรรมการ

นางสาวลักขณา ศรีเพ็ง
กรรมการ

นายบรรจง คงทรัพย์
กรรมการ

นายสมพงษ์ ธนากิจ
กรรมการ

นายฐิรพงศ์ จินตกานนท์
กรรมการ

นางสาวปริชาติ แก้วไชย
กรรมการ

นายกฤษณะ รมยานนท์
กรรมการ

นายณพงษ์ แพทย์อุดม
กรรมการ