สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล1  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0813059612
ระเบียบ
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.48 KB
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.52 KB
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.2 KB
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.4 KB
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.38 KB
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.1 KB
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 597 KB
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.79 KB
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.09 KB
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 864.74 KB
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.45 KB
ระเบียบว่าด้วยที่ปรีกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76 KB
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.78 KB
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.31 KB
ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.91 KB
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อให้มีสำนักงาน พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.71 KB
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.43 KB
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนศึกษาอบรม พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.84 KB
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงาน พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.76 KB
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.22 KB
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.16 KB
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.25 KB
ระเบียบว่าด้วยวิธีปฎิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 333.38 KB
ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.04 KB
ระเบียบว่าด้วยการจัดจ้างผู้จัดการ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 341.63 KB
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 989.51 KB
ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.74 KB
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.94 KB