สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล1  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0813059612
การขอรับทุนสวัสดิการของสหกรณ์ ประจำปี 2566
สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรืออายุงาน
สวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด